BẢNG GIÁ

TÊN FILE ĐỊNH DẠNG KÍCH THƯỚC NGÀY PHÁT HÀNH TẢI VỀ
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VIET THAI CABLE PDF 50.2M 01/02/2021
DÂY ĐƠN CỨNG – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (VC, CV) PDF 1.2M 01/01/2020
DÂY ĐƠN MỀM – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (VCm) PDF 1.1M 01/01/2020
DÂY ĐÔI MỀM – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (VCmd, VCmo) PDF 1.6M 01/01/2020
DÂY MỀM TRÒN – RUỘT ĐỒNG – 300/500V (VCmt) PDF 1.4M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ – RUỘT ĐỒNG – 300/500V (CVV) PDF 1.3M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (CVV) PDF 3.8M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (CXV) PDF 3.8M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (CVV-DTA) PDF 3.9M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (CXV-DTA) PDF 3.9M 01/01/2020
CÁP DUPLEX – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (DuCV) PDF 0.9M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN KẾ – RUỘT ĐỒNG – 0.6/1kV (DK-CVV) PDF 1.5M 01/01/2020
CÁP HẠ THẾ VẶN XOẮN – 0.6/1kV (LV ABC) PDF 2.2M 01/01/2020
DÂY NHÔM CỨNG – RUỘT NHÔM – 0.6/1kV (AV) PDF 1.0M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ – RUỘT NHÔM – 0.6/1kV (AXV) PDF 2.4M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ – RUỘT NHÔM – 0.6/1kV (AXV-DTA) PDF 3.4M 01/01/2020
CÁP DUPLEX – RUỘT NHÔM – 0.6/1kV (DuAV) PDF 1.0M 01/01/2020
DÂY TRẦN XOẮN (A,C,ACSR) PDF 1.4M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI – RUỘT ĐỒNG MẠ THIẾC – 1.5kV/DC (H1Z2Z2-K) PDF 0.7M 01/01/2020
         
         

 

Danh mục